Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o účasti na akci EVOLVE! Meet - 10. a 17.3.2020

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Engage Advisory s.r.o., se sídlem Jakubské náměstí 580/4, Brno 602 00, IČ: 05433762, DIČ: CZ05433762, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95319, dále také jen „Pořadatel“ upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě uzavíraných smluv o účasti na akci EVOLVE! Meet konané dne 10. března 2020 v Praze a 17. března v Brně (dále jen tato smlouva jako „smlouva o účasti na akci“ a akce EVOLVE! Meet konaná dne 10. března 2020 v Praze a 17. března 2020 v Brně jako „akce“) dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „VOP“) mezi Pořadatelem a Účastníky akce (dále jen „Účastník“). VOP upravují základní právní vztahy Pořadatele a Účastníka s tím, že od těchto VOP je možné se odchýlit pouze na základě zvláštních smluvních ujednání.

II. UZAVŘENÍ A OBSAH SMLOUVY O ÚČASTI NA AKCI

1. Pořadatel činí prostřednictvím svých webových stránek či jinými způsoby elektronické komunikace výzvu k podání návrhů na uzavření smlouvy o účasti na akci, ustanovení § 1732 občanského zákoníku se proto nepoužije. Účastník podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní na webových stránkách www.evolve.events/meet návrh na uzavření smlouvy o účasti na akci.
2. Návrh na uzavření smlouvy o účasti na akci učiněný Účastníkem musí obsahovat alespoň jméno, a úplnou a přesnou adresu Účastníka (popřípadě též jméno osob označených Účastníkem, jež se budou účastnit akce), e-mailovou adresu a souhlas s VOP. Doručením návrhu na uzavření smlouvy o účasti na akci a současně jeho potvrzením ze strany Pořadatele prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Účastníka uvedenou v návrhu na uzavření smlouvy o účasti na akci je smlouva o účasti na akci uzavřena. V případě některé chybějící náležitosti se nabídka Účastníka nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy o účasti na akci, ale toliko za žádost o učinění nabídky Pořadatelem. V ostatním se použijí ustanovení § 1731 a násl. občanského zákoníku.

3. Cenu za účast na akci je možno zaplatit online platební kartou nebo převodem z účtu na základě vystaveného daňového dokladu na účet Pořadatele v daňovém dokladu uvedený. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 15 dnů od data vystavení daňového dokladu. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku, že pro případ neuhrazení ceny za účast na akci ve sjednaném termínu se smlouva o účasti na akci ruší.

Cena za účast na akci je 500 Kč bez DPH.

4. Zaplacená cena za účast na akci se nevrací.

III. OBSAH AKCE

1. Akce EVOLVE! Meet se bude konat dne 10. března 2020 v Praze a 17. března 2020 v Brně. Za podstatnou vlastnost akce Pořadatel i Účastník považují její obsahové zaměření na mindfulness a pro uzavření smlouvy o účasti na akci pro ně nejsou podstatnými konkrétní osoby přednášejících, délka či obsah jednotlivých příspěvků. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu akce, a to v odůvodněných případech změnu data, času, místa, doby trvání, přednášejících či ostatních vlastností akce a zavazuje se Účastníka o tomto informovat prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. V případě výše uvedených změn vlastností akce se obsah uzavřené smlouvy o účasti na akci ani cena za účast na akci nemění. Program, obsah a rozsah akce uvedený na webové stránce www.evolve.events/meet je informativního charakteru.

IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatel zasílá veškerá sdělení Účastníkovi přednostně e-mailem na adresu uvedenou v návrhu na uzavření smlouvy o účasti na akci. Smluvní strany uvádí, že pro zachování písemnosti postačí prostý email, nevyžaduje se tedy žádné ověření totožnosti jednajícího zejména zaručeným či uznaným podpisem. E-mailovou adresou pořadatele je info@evolve.events. Zpráva odeslaná Účastníkovi elektronicky se považuje za doručenou dnem potvrzení jejího doručení, nejpozději se však má za to, že byla řádně doručena třetím dnem následujícím po jejím odeslání. Účastník je povinen oznámit druhé smluvní straně změnu kontaktních údajů sdělených druhé smluvní straně při uzavírání smlouvy o účasti na akci. Porušení této povinnosti jde k tíži Účastníka.
2. Pořadatel odpovídá Účastníkovi za porušením povinností Pořadatele dle právních předpisů, ze smlouvy o účasti na akci či těchto VOP způsobenou majetkovou i nemajetkovou újmu, maximálně však do výše uhrazené ceny za účast na akci.
3. Nastanou-li okolnosti uvedené v § 2913 občanského zákoníku je Pořadatel povinen informovat o těchto skutečnostech druhou smluvní stranu. Dokud přetrvávají okolnosti vylučující odpovědnost, není možné, aby Účastník sankcionoval porušení vzájemných práv a povinností. Jestliže by tyto okolnosti trvaly déle než tři měsíce může každá ze smluvních stran od smlouvy o účasti na akci odstoupit.
4. S ohledem na charakter akce se Účastník považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku. Práva Účastníka vůči Pořadateli se promlčují ve lhůtě jednoho roku.
5. VOP se vztahují přiměřeně též v mezích zákonné ochrany na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu účasti na akci s Pořadatelem, je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku. V případě, že Účastník je při uzavření smlouvy o účasti na akci v postavení spotřebitele, nepřihlíží se ke vzdání se práv Účastníkem uvedeným v těchto VOP a neuplatní se sjednaná délka promlčecí doby.
6. Návrh na uzavření smlouvy bude uložen u Pořadatele a Účastníkovi bude k jeho žádosti vydán. Smlouva o účasti na akci se uzavírá v českém jazyce. Formulář pro podávání návrhu na uzavření smlouvy o účasti na akci umožňuje až do jeho odeslání úpravu a opravu zadaných dat. Účastník je oprávněn využít svého zákonného práva k odstoupení od této smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným Pořadateli do jeho sídla. V případě odstoupení od smlouvy o účasti na akci za předpokladu, že již bylo plnění dle této smlouvy Účastníkovi částečně poskytnuto, je povinností Účastníka uhradit poměrnou část ceny za účast na akci. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od smlouvy o účasti na akci odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku, neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na akci) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Práva z vadného plnění ve smyslu § 1914 a násl. občanského zákoníku (dále jen „reklamace“ je spotřebitel oprávněn uplatnit u Pořadatele jak elektronicky na uvedené e-mailové adrese, tak písemně dopisem zaslaným na adresu sídla Pořadatele. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.
7. Pořadatel informuje Účastníka, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi Pořadatelem a spotřebitelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o účasti na akci.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatel dodržuje Zásady ochrany osobních údajů dostupné na webových stránkách Pořadatele.
2. Znění VOP je Pořadatel oprávněn měnit či doplňovat v nezbytném rozsahu zejména z důvodů změny okolností souvisejících s pořádáním akce či změny okolností vzniklých na straně Pořadatele, s čímž vyslovuje Účastník svůj předchozí souhlas. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v souladu se stávajícími obchodnímu podmínkami. O změně VOP Pořadatel Účastníka vhodným způsobem informuje. Účastníkovi současně přináleží právo změny odmítnout a uzavřenou smlouvu o účasti na akci vypovědět ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o změně VOP provedeného v souladu s těmito VOP.
3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
4. Tyto VOP jsou sepsány v jazyce českém a anglickém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.
5. Pokud vztah založený smlouvou o účasti na akci obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Všechny spory vznikající ze smlouvy o účasti na akci a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky.
6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 17. 2. 2020. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinností těchto VOP zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

V Brně 17. 2. 2020